Hållbarhet i teori och praktik

En stor del i människans framgång handlar om jakten på det nya. Upplevelser, lärdomar och uppfinningar. Det är en egenskap som lett till oändligt mycket positiv utveckling. Men bakom nästan varje revolutionerande innovation har det väntat en ny utmaning. Och varje steg framåt innebär också en vilja att genast förkasta det gamla och omfamna det nya. Om bensinbilen visar sig ge utsläpp? Skrota den och köp en ny. Om byggnadsprojektet inte föll väl ut? Riv och bygg nytt. Att själva skiftet till det nya, bättre och klimatvänligare i sig medför enorma miljökostnader kan man lätt se förbi – det är värt att offra i jakten på något nytt.

Hållbarhet i teori och praktik

En stor del i människans framgång handlar om jakten på det nya. Upplevelser, lärdomar och uppfinningar. Det är en egenskap som lett till oändligt mycket positiv utveckling. Men bakom nästan varje revolutionerande innovation har det väntat en ny utmaning. Och varje steg framåt innebär också en vilja att genast förkasta det gamla och omfamna det nya. Om bensinbilen visar sig ge utsläpp? Skrota den och köp en ny. Om byggnadsprojektet inte föll väl ut? Riv och bygg nytt. Att själva skiftet till det nya, bättre och klimatvänligare i sig medför enorma miljökostnader kan man lätt se förbi – det är värt att offra i jakten på något nytt.

Återutveckling är vägen framåt

Vi vet att förändring är den enda konstanten, så därför försöker vi se lite längre än till nästa lösning. Vi tror i stället på att tänka om, på att hitta nya användningsområden för att ge bortglömda platser och fastigheter nytt liv. Vi tror på att återutveckla.

Det är inte en ny idé. Avsaknad av resurser leder till uppfinningsrikedom. Bland ursprungsfolk, har man alltid tagit tillvara på det man haft för att skapa det man behöver. Vi hoppas snarare att slit-och-slängmentaliteten, det kostsamma resursslöseriet, kommer att bli en parentes i mänsklighetens historia. För klockan tickar, och naturresurserna tryter. Därför vill vi skapa något nytt, något som fungerar – men ta tillvara på det som en gång varit.

Återutveckling är vägen framåt

Vi vet att förändring är den enda konstanten, så därför försöker vi se lite längre än till nästa lösning. Vi tror i stället på att tänka om, på att hitta nya användningsområden för att ge bortglömda platser och fastigheter nytt liv. Vi tror på att återutveckla.

Det är inte en ny idé. Avsaknad av resurser leder till uppfinningsrikedom. Bland ursprungsfolk, har man alltid tagit tillvara på det man haft för att skapa det man behöver. Vi hoppas snarare att slit-och-slängmentaliteten, det kostsamma resursslöseriet, kommer att bli en parentes i mänsklighetens historia. För klockan tickar, och naturresurserna tryter. Därför vill vi skapa något nytt, något som fungerar – men ta tillvara på det som en gång varit.

En långsiktig strategi

För oss på Revelop är hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter en grundläggande riktning. Genom att inte bygga nytt, utan bygga vidare, tar vi varken onödiga mark- eller naturresurser i anspråk. I stället skapar vi moderna och gröna fastigheter av gamla, bortglömda bruna byggnader – och bidrar samtidigt till tätare, levande och tryggare platser där människor trivs och utvecklas. Våra fastigheter må inte vara de mest ”gröna” idag. Men med det arbete vi gör under vårt ägande är vår livcykelkalkyl väsentligt bättre för jorden än att skövla skog eller riva något som fungerar och bygga ett ”nytt grönt hus”. Vårt arbete följer en långsiktig strategi som sträcker sig bortom en enskild hyresaffär – till och med bortom vårt fastighetsägande. Vår uttalade strategi är att utveckla våra fastigheter och förlänga byggnadernas liv i linje med varje områdes position och framtida potential. På så sätt skapar vi hållbara ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

En långsiktig strategi

För oss på Revelop är hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter en grundläggande riktning. Genom att inte bygga nytt, utan bygga vidare, tar vi varken onödiga mark- eller naturresurser i anspråk. I stället skapar vi moderna och gröna fastigheter av gamla, bortglömda bruna byggnader – och bidrar samtidigt till tätare, levande och tryggare platser där människor trivs och utvecklas. Våra fastigheter må inte vara de mest ”gröna” idag. Men med det arbete vi gör under vårt ägande är vår livcykelkalkyl väsentligt bättre för jorden än att skövla skog eller riva något som fungerar och bygga ett ”nytt grönt hus”. Vårt arbete följer en långsiktig strategi som sträcker sig bortom en enskild hyresaffär – till och med bortom vårt fastighetsägande. Vår uttalade strategi är att utveckla våra fastigheter och förlänga byggnadernas liv i linje med varje områdes position och framtida potential. På så sätt skapar vi hållbara ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Hållbara fastigheter

Våra fastigheter ska förvaltas och förädlas på hållbara sätt. Målet är att endast använda förnybar energi samt använda material, produkter och tjänster som är hållbara och har tillverkats på ett hållbart sätt.

En hållbar vardag

Vi vill ge våra kunder goda förutsättningar för att vara hållbara i sin egen verksamhet. För oss innebär det att se till att våra fastigheter och deras närområden erbjuder möjlighet för ett hållbart liv genom klimatvänliga resor, närhet till träning och frisk luft samt trygga miljöer. Genom samarbeten och partnerskap strävar vi efter att erbjuda hållbara tjänster för de som verkar i våra fastigheter.

En hållbar stadsutveckling

Vår målsättning är att utveckla platser som bidrar till hållbara stadsmiljöer. Därför är vi aktiva i dialoger och samarbeten med många typer av aktörer i frågor som berör hållbar stadsutveckling. I stället för att ta ny mark i anspråk arbetar vi mot förtätning, och har som målsättning att enbart exploatera på redan hårdgjorda ytor. Våra utvecklingsprojekt ska bidra till att platser blir attraktivare och lockar människor att både leva och verka där.

Hållbar egen verksamhet

Vi arbetar med tydliga och mätbara mål, kontroll och uppföljning. Vår arbetsplats är professionell men personlig – vilket innebär att vi ger våra medarbetare möjligheter att växa och utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som vi har högt i tak. Vi ser givetvis till att alla behandlas lika, har jämställda rättigheter och skyddas från diskriminering. Givetvis möter Finansinspektionens högsta krav för regelefterlevnad.

Hållbarhetsstyrning

Revelops hållbarhetsarbete baseras på en dubbel materialitetsanalys och är förankrat i FNs globala mål för hållbar utveckling. Materialitetsanalysen pekar ut fokusområden vilka målsätts och följs upp. Detta säkerställer kontinuerlig förbättring och förflyttning i linje med Revelops högt ställda ambitioner. Målen antogs 2023.

Revelops hållbarhetspolicy beskriver hur vi avser att verka för ett ansvarsfullt företagande. Att ta ansvar för människor, samhälle och miljö är en naturlig del av vår verksamhet och integreras i allt från investeringsanalyser och finansiering till utvecklingsprojekt och förvaltning. På så sätt skapar Revelop hållbara ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Läs gärna vår hållbarhetspolicy här.

Hållbarhetsstyrning

Revelops hållbarhetsarbete baseras på en dubbel materialitetsanalys och är förankrat i FNs globala mål för hållbar utveckling. Materialitetsanalysen pekar ut fokusområden vilka målsätts och följs upp. Detta säkerställer kontinuerlig förbättring och förflyttning i linje med Revelops högt ställda ambitioner. Målen antogs 2023.

Revelops hållbarhetspolicy beskriver hur vi avser att verka för ett ansvarsfullt företagande. Att ta ansvar för människor, samhälle och miljö är en naturlig del av vår verksamhet och integreras i allt från investeringsanalyser och finansiering till utvecklingsprojekt och förvaltning. På så sätt skapar Revelop hållbara ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Läs gärna vår hållbarhetspolicy här.

Stolta deltagare i UNGC

UN Global Compact är ett globalt initiativ som stöttar företag och organisationer i deras strategiska hållbarhetsarbete. Vi är deltagare i UNGC sedan 2023 och har därmed åtagit oss att efterleva UN Globals tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Läs mer om UN Global Compact på www.unglobalcompact.org

Stolta deltagare i UNGC

UN Global Compact är ett globalt initiativ som stöttar företag och organisationer i deras strategiska hållbarhetsarbete. Vi är deltagare i UNGC sedan 2023 och har därmed åtagit oss att efterleva UN Globals tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Läs mer om UN Global Compact på www.unglobalcompact.org

Stolta medlemmar av SGBC

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Vi är medlemmar av SGBC eftersom vi vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar vi bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se.

 

Stolta medlemmar av SGBC

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Vi är medlemmar av SGBC eftersom vi vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar vi bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgbc.se.