Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Om du exempelvis är hyresgäst i en av våra fastigheter, leverantör till oss eller kontaktperson hos en av våra investerare kan vi komma att behandla vissa personuppgifter om dig. Nedan finner du information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vem vi eventuellt delar dina uppgifter med samt vilka rättigheter du som Registrerad har.

Under respektive kategori nedan framgår vem som är personuppgiftsansvarig för respektive behandling. I det fall flera av våra bolag anges som personuppgiftsansvarig så ansvarar bolagen var och för sig för sin behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan komma att överföras mellan våra bolag. Syftet med överföringen och den lagliga grunden som åberopas, i den mån överföring förekommer, är desamma som för respektive behandling som beskrivs nedan till vilken överföringen relaterar till.

Vi kommer att se till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande lagar och regler samt våra interna policies och rutiner. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon annan och vi har som strävan att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. För närvarande överför vi inga personuppgifter utanför EU/EES.

Kund/Hyresgäst

Kund/hyresgäst är du om du som fysisk person är hyresgäst i någon av våra fastigheter eller om vi tillhandahåller någon annan tjänst till dig eller om vi för diskussioner om att ingå ett kund-/hyresavtal med dig.

Dina uppgifter kommer primärt från dig. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Revelop Asset Management AB (556658-3786) och Revelop Management AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Bevarandetid

Administration av kund-/hyresförhållande

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer) Kontaktuppgifter Din kommunikation Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.

Administrera felanmälan

Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter

Avtal. Behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd.

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna avhjälpa fel i fastigheterna.

Tillhandahålla och administrera passagesystem

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Platsinformation

Avtal. Behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd.

Uppgifterna raderas efter avtalets upphörande eller då tillgång till passagesystem av andra anledningar inte längre ska tillhandahållas.

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har, exempelvis sparas bokföringsmaterial i 7 år.

Kommunikation

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig.

Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Uppföljning av statistik

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Mottagare

Administration av kund-/hyresförhållande

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera fordran. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Tjänsteleverantörer (inkl. Inkassobolag)

Administrera felanmälan

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Avtal. Överföringen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd.

Tjänsteleverantörer.

Tillhandahålla och administrera passagesystem

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Platsinformation

Avtal. Överföringen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd.

Tjänsteleverantörer

Elektronisk lagring av information

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

IT-leverantör

Kontaktperson hos kund/hyresgäst

Kontaktperson hos kund/hyresgäst är du om du arbetar för, eller är kontaktperson hos, en av våra befintliga kunder/hyresgäster eller en kund/hyresgäst med vilken vi för diskussioner om att ingå avtal.

Dina uppgifter samlas primärt in från det företag du är kontaktperson hos eller från dig personligen. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Revelop Asset Management AB (556658-3786) och Revelop Management AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Bevarandetid

Administration av kund-/hyresförhållande

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramarna för kund-/hyresavtalet

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.

Administrera felanmälan

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna avhjälpa fel och brister i fastigheterna och uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd.

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna avhjälpa fel i fastigheterna.

Tillhandahålla och administrera passagesystem

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Platsinformation

Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna vid tillhandahållande och administration av passagesystem.

Uppgifterna raderas då underliggande avtal med kund/hyresgäst slutar gälla eller då tillgång till passagesystem av andra anledningar inte längre ska tillhandahållas.

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har, exempelvis sparas bokföringsmaterial i 7 år.

Kommunikation

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig.

Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Uppföljning av statistik

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten.

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.

Anordna event

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Allergiinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda events för samarbetspartners.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.

Dina identitets- och kontaktuppgifter sparas under affärsrelationen.
Information som samlats in baserat på samtycke raderas då samtycke upphör att gälla.

Administrera medlemskap i kundklubb

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att kunna erbjuda kundklubben till anställda hos hyresgäster.

Uppgifterna sparas under medlemsskapsperioden.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Mottagare

Administrera felanmälan

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna avhjälpa fel och brister i fastigheterna och uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd.

Tjänsteleverantörer

Bedriva fastighetsskötsel

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna bedriva verksamheten och uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd.

Tjänsteleverantörer

Tillhandahålla och administrera passagesystem

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Platsinformation

Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla och överföra personuppgifterna vid tillhandahållande och administration av passagesystem.

Tjänsteleverantörer

Elektronisk lagring av information

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Allergiinformation
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.

IT-leverantör

Administrera medlemskap i kundklubb

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Avtal. Överföringen är nödvändig för att kunna erbjuda kundklubben till anställda hos hyresgäster.

Tjänsteleverantörer

Uppföljning av statistik

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten.

Tjänsteleverantörer (leverantör av nöjd-kundindex)

Leverantör

Leverantör är du om du som fysisk person idag tillhandahåller varor eller tjänster till oss, eller om vi för diskussioner om att ingå ett leverantörsavtal med dig.
Dina uppgifter kommer primärt från dig. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.
Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Revelop Asset Management AB (556658-3786) och Revelop Management AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Bevarandetid

Administration av leverantörsförhållande

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har, exempelvis sparas bokföringsmaterial i 7 år.

Kommunikation

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig.

Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Uppföljning av statistik

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Mottagare

Administration av leverantörsförhållande

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Avtal. Överföringen är nödvändig för att vi ska uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Tjänsteleverantörer

Elektronisk lagring av information

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

IT-leverantör

Kontaktperson hos leverantör

Kontaktperson hos leverantör är du om du arbetar för, eller är kontaktperson hos, en av våra befintliga leverantörer eller en leverantör med vilken vi för diskussioner om att ingå avtal.
Dina uppgifter samlas primärt in från det företag du är kontaktperson hos eller från dig personligen. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.
Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Revelop Asset Management AB (556658-3786) och Revelop Management AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Bevarandetid

Administration av leverantörsförhållande

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramarna för leverantörsavtalet.
Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har, exempelvis sparas bokföringsmaterial i 7 år.

Kommunikation

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig.

Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Uppföljning av statistik

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten.

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.

Anordna event

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Allergiinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda events för samarbetspartners.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.

Dina identitets- och kontaktuppgifter sparas under affärsrelationen.
Information som samlats in baserat på samtycke raderas då samtycke upphör att gälla.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Mottagare

Administration av leverantörsförhållande

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att överföra personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramarna för leverantörsavtalet

Tjänsteleverantörer

Elektronisk lagring av information

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Allergiinformation
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.

IT-leverantör

Investerare

Investerare är du om du som fysisk person investerat i någon av våra fastighetsbolag eller om vi för diskussioner om att ingå ett avtal med dig om framtida investeringar.
Dina uppgifter kommer primärt från dig. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.
Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Revelop Asset Management AB (556658-3786) och Revelop Management AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Bevarandetid

Administration av ett avtalsförhållande

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.

Kommunikation

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig.

Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har.

Uppföljning av statistik

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Mottagare

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Rättslig förpliktelse. Överföringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Tjänsteleverantörer

Elektronisk lagring av information

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.

IT-leverantör

Kontaktperson hos investerare

Kontaktperson hos investerare är du arbetar för, eller är kontaktperson hos, en av våra befintliga investerare eller en investerare med vilken vi för diskussioner om att ingå avtal.
Dina uppgifter samlas primärt in från det företag du är kontaktperson hos eller från dig personligen. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.
Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Revelop Asset Management AB (556658-3786) och Revelop Management AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Bevarandetid

Administration av ett avtalsförhållande

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation

Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramarna för investeraravtalet

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.

Kommunikation

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig.

Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har.

Anordna event

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Allergiinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda events för samarbetspartners.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.

Dina identitets- och kontaktuppgifter sparas under affärsrelationen.
Information som samlats in baserat på samtycke raderas då samtycke upphör att gälla.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Mottagare

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Rättslig förpliktelse. Överföringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Tjänsteleverantörer

Elektronisk lagring av information

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Allergiinformation
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.

IT-leverantör

Arbetssökande

Arbetssökande är du om du aktivt har sökt arbete hos oss eller om vi under andra former för diskussioner om att ingå ett anställningsavtal med dig.
Dina uppgifter kommer primärt från dig genom att du skapat ett konto i vårt rekryteringssystem där du anger dina personuppgifter. Där kan du som arbetssökande uppdatera din profil eller radera den. Efter radering av konto i rekryteringssystemet kan vi endast se de ansökningar som skickats in till oss och dessa sparas enligt nedanstående angivna bevarandetid som har godkänts av dig genom samtycke vid ansökningstillfället. Utöver ovanstående kan information även tillhandahållas från anlitade rekryteringsbyråer. Vi kan i vissa fall även komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta information från dina angivna referenser.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är rekryterande bolag, vilket innebär att antingen Revelop Asset Management AB (556658-3786) eller Revelop Management AB (556745-6420) är personuppgiftsansvarig. Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Bevarandetid

Rekrytering

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Vi spar alltid dina uppgifter under rekryteringsprocessen och raderar dem efter 24 månader om inte processen fortlöper.

Framtida rekryteringsbehov

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Samtycke. Om du samtycker kan vi komma att hantera dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Spontanansökningar sparas som regel i 6 månader efter samtycke från den sökande. Därefter raderas informationen automatiskt om inget nytt samtycke erhålls.

Fullgörande av rättsliga skyldigheter

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Mottagare/Avsändare

Rekrytering

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att använda extern hjälp vid rekrytering.

Rekryteringsbyråer
Systemleverantörer

Framtida rekryteringsbehov

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Samtycke. Om du samtycker kan vi komma att hantera dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov och dela dessa med systemleverantörer och rekryteringsbyråer. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rekryteringsbyråer
Systemleverantörer

Elektronisk lagring av information

Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter

Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

IT-leverantör

Kategorier av personuppgifter

Se nedan en förklaring till de olika kategorier av personuppgifter som vi kan komma att samla in och spara om dig.

Kategori av personuppgift

Förklaring

Exempel på personuppgifter i kategorin*

Identitetsuppgifter

Uppgifter som identifierar dig som person

Namn, personnummer, IP-adress

Bildmaterial

Fotografier och rörligt bildmaterial

Fotografier, videoinspelningar

Kontaktuppgifter

Information som används för att kontakta dig

Adress, telefonnummer, e-postadress

Kommunikation

Din kommunikation eller kommunikation i vilken du omnämns

E-post, brev, felanmälningar

Platsinformation

Information om var du befunnit dig

Logg passagesystem

Demografiska uppgifter

Uppgifter

Kön, födelsedatum, studieinformation

Hälsouppgifter

Uppgifter kopplade till din hälsa

Allergiinformation

Anställningsrelaterade uppgifter

Uppgifter kopplade till din roll

Titel, ansvarsområde

Uppgifter om ekonomiska förhållanden

Uppgifter kopplade till ekonomi

Skuld- och fordringsförhållande, uppgifter bankkontonummer (inkl. PG och BG), avtalsnummer

Beskrivning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse och som är nödvändiga för webbplatsens funktion. Enligt GDPR är vi skyldiga att redovisa vilken information som sparas på din dator. Klicka på länken nedan för att i detalj se vilka cookies du har gett samtycke till att spara samt deras syfte.

Cookie-deklaration

Dina rättigheter

Du som Registrerad har vissa rättigheter kopplat till vår behandling av dina personuppgifter. Utöver rätt till information har du även exempelvis rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och rätt att få uppgifterna rättade. Vi måste ibland behandla vissa av dina personuppgifter för att kunna uppfylla dina rättigheter.

Fullständig information avseende dina rättigheter kan du få på Datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se)

Rätt till information
Du som Registrerad har rätt till viss information om vår behandling av dina uppgifter.

Rätt att få dina uppgifter rättade
Du har rätt att vända dig till oss som behandlar dina personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till begränsning av behandlingen och rätt till radering
Under vissa förutsättningar kan du be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller be om att få dem raderade.

Om vi behandlar uppgifter om dig baserat på ett så kallat samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka samtycket. Den information vi samlat in innan du drog tillbaka samtycket har vi fortsatt rätt att behandla.

Rätt att göra invändningar mot vårt bedömda berättigade intresse att behandla dina personuppgifter
Vi har i vissa fall gjort bedömningen att vårt behov att behandla dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det är din rättighet som Registrerad att tycka annorlunda om vår bedömning. Om det finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt integritetsintresse får och kommer vi fortsätta behandlingen trots att du är av en annan åsikt. Om inte det finns kommer vi sluta behandla dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Enligt Dataskyddsförordningen har du som Registrerad under vissa omständigheter rätt till så kallad Dataportabilitet. Detta innebär rätten att få de personuppgifter vi behandlar om dig samlat i ett strukturerat, maskinläsbart format. Läs mer om Dataportabilitet på Datainspektionens hemsida.

Automatiserat beslutsfattande och profilering
Du som Registrerad har vissa rättigheter kopplat till så kallat automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi tillämpar inget automatiserat beslutsfattande och behandlar inte dina uppgifter utifrån profileringsändamål.

Om du vill komma i kontakt med oss
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller vill nyttja dina rättigheter, kan du kontakta oss. Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Revelop Asset Management AB
Organisationsnummer: 556658-3786
Besöks- och postadress: Lästmakargatan 20, 111 44, Stockholm, Sverige
Telefon: +46 8 678 65 00
E-post: info@revelop.se
Säte: Stockholm, Sverige

Revelop Management AB
Organisationsnummer: 556745-6420
Besöks- och postadress: Lästmakargatan 20, 111 44, Stockholm, Sverige
Telefon: +46 8 678 65 00
E-post: info@revelop.se
Säte: Stockholm, Sverige