31 mars, 2022

Revelop i pilotprojekt med Haninge kommun för ökad trygghet

Stockholm 31 mars: Revelop startar tillsammans med Haninge kommun ett pilotprojet inom social hållbarhet med inriktning mot trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Projektets syfte är att få in trygghetsarbetet i stadsplaneringsprocessen.

Pilotprojektet sker inom ramen för det nationella konceptet BoTryggt2030 och syftar till att möta dagens utmaningar och skapa förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i planeringsprocessen.

BoTryggt2030 är ett nationellt koncept som bygger på en övergripande kunskapsmodell och konkreta riktlinjer för trygghetsskapande planering, programmering, utformning, byggande och vidareutveckling av både nya och befintliga fysiska miljöer.

– Social hållbarhet har alltid varit i fokus för Revelop, men blir en allt viktigare del av vårt ESG-arbete. Att tillsammans med Haninge kommun få möjlighet att driva detta pilotprojekt ligger helt i linje med vår strävan att ständigt utveckla de platser vi arbetar med, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

Revelop är även engagerat i platsutvecklingen kring Haninge Central genom projektet Centrum för AMP; ett avtalsbaserat samarbete med kommunen och lokala fastighetsägare. Bolaget äger sedan 2017 fastigheten Söderbymalm 3:468 i Haninge, där den största hyresgäst idag är Region Stockholm. Revelop driver även sitt egenutvecklade co-workingkoncept C/O med en anläggning på cirka 2 500 kvadratmeter i fastigheten.

Revelop strävar efter att varje fastighet ska genomgå en hållbar resa – från brun till grön. De aktuella utvecklingsplanerna går i linje med denna filosofi då projektets görs med befintliga byggnader som plattform, där grönytor för dagvattenhantering planeras på idag hårdgjorda ytor samt att tryggare och sociala platser skapas inom byggnaden och dess intilliggande ytor.

– Med en detaljplan som tillåter ett bredare ändamål kommer befintlig byggnad att kunna nyttjas på ett mycket bättre sätt, säger Thomas Sipos.

Planprocessen beräknas pågå fram till och med andra kvartalet 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 580 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,3 miljarder kronor.