26 maj, 2021

Revelop förvärvar 17 fastigheter för MSEK 850 och ökar närvaron på nya marknader

Revelop förvärvar 17 fastigheter för MSEK 850 och ökar närvaron på nya marknader

Stockholm, 26 maj: Fastighetsbolaget Revelop, som nyligen tog in 2,1 miljarder kronor i sin femte fond, har förvärvat sammanlagt 17 kommersiella fastigheter i framför allt Göteborg och Skåne med totalt 85 000 kvadratmeter lokalyta för totalt 850 miljoner kronor.

 

Fastigheterna, som förvärvas i åtta olika separata affärer, ligger framför allt i Göteborg och Skåne vilket skapar ett betydande avtryck i marknaden. Fastigheterna är cirka 50% industrifastigheter, 30% blandfastigheter och 20% kontor. Samtliga finns på delmarknader med stort förändringstryck och har relativt stora vakanser och outnyttjade byggrätter.

 

– I linje med vår långsiktiga strategi ger de förvärvade fastigheterna oss möjlighet att förädla och utveckla på ett miljömedvetet sätt och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi ska investera väsentligt och ta fastigheterna ”från bruna till gröna”, säger Revelops VD Thomas Sipos.

 

I utvecklingen av de förvärvade fastigheterna kommer Revelop även att verka för detaljplaneändringar för att skapa förutsättning för utveckling av prisvärda bostäder som en del i hållbarhetsarbetet. Ett annat initiativ är att öppna nya s k C/O-anläggningar – d v s flexibla kontor och co-working – i de fastigheter där det lämpar sig.

 

– Vi driver för närvarande fem anläggningar enligt C/O-konceptet i Storstockholm. I och med förvärven kommer vi att öppna två nya C/O-anläggningar – en i Göteborg och en i Helsingborg, säger Thomas Sipos.

 

Förvärven innebär att Revelop har blivit en betydande fastighetsägare i Göteborg med över 60 000 kvadratmeter lokalyta.

 

Revelop meddelade tidigare i maj att bolaget säkrat nytt kapital till sin femte investeringsfond på drygt 2,1 miljarder kronor – den största fonden specifikt riktad mot investeringar i svenska fastigheter på sju år. Efter förvärven av de aktuella fastigheterna har Revelop en förvärvskapacitet på ytterligare minst 4 miljarder kronor.

 

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD, tel: 070-980 66 06, mail: thomas.sipos@revelop.se

Anders Sylvén, CFO och vice VD, tel: 073-397 72 20, mail: anders.sylven@revelop.se

 

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 5 miljarder kronor.