Information med anledning av Disclosureförordningen

Information från Revelop Management med anledning av Disclosureförordningen

Nedan följer information från Revelop Management AB

(org.nr. 556745-6420) (”Bolaget”) med anledning av EU:s förordning 2019/2088, även kallad Disclosureförordningen.

Integrering av hållbarhetsrisker och due diligence

Av Disclosureförordningen följer att Bolaget dels ska integrera relevanta hållbarhetsrisker som kan ha en negativ inverkan på avkastningen i de förvaltade fonderna när Bolaget fattar investeringsbeslut, dels att Bolaget ska integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsrådgivningsprocess. I enlighet med artikel 3 i Disclosureförordningen har Bolaget mot denna bakgrund upprättat och antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker.

När Bolaget fattar investeringsbeslut integrerar Bolaget de relevanta hållbarhetsrisker som identifierats dels inom fastighetssektorn, dels inom den geografi inom vilket Bolagets verkar. Bolaget har identifierat de mest väsentliga hållbarhetsriskerna, antagit en metod för att integrera hållbarhetsrisker i beslut som fattas och analyserat och bedömt hållbarhetsriskerna. Bolaget har även integrerat hållbarhetsrisker som identifierats i sin investeringsrådgivning.

Bolaget genomför due diligence av potentiella investeringar i fonderna, och som en del av analysen identifieras hållbarhetsrisker. Riskerna analyseras baseras på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, om risken skulle realiseras.

Vid valet av investeringsobjekt granskar Bolaget den potentiella investeringen utifrån möjligheterna att göra investeringen mer hållbar. Bolaget integrerar således hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen genom att bland annat bedöma investeringsobjektens förmåga till resurseffektiv omställning från att exempelvis ha höga koldioxidutsläpp och hög energiförbrukning till att ha lägre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning samt resurseffektivt utnyttjande av mark vid fastighetsutveckling. Även hållbarhetsrisker relaterade till sociala frågor integreras i investeringsbeslutsprocessen.

Baserat på resultatet av genomförd due diligence fattar Bolaget beslut om huruvida en investering i ett fastighetsbolag ska genomföras eller inte. I beslutet väger Bolaget in de hållbarhetsrisker som identifierats. I relation därtill vägs risken in för den potentiella eller reella negativa inverkan på fondens avkastning som risken kan medföra.

Förenlighet mellan integrering av hållbarhetsrisker och Bolagets ersättningspolicy

Disclosureförordningen ställer krav på Bolaget att det säkerställer att ersättningspolicyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker i verksamheten. Som följer av bolagets riktlinjer för ersättningar är Bolagets ersättningspolicy utformad för att ersättningssystemet ska främja en effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Bolagets bedömning är att det inte finns någon motsättning mellan ersättningssystemet och integreringen av hållbarhetsrisker – snarare finns en god samstämmighet då ersättningspolicyn möjliggör för att premiera beteenden som främjar ESG-aspekter.

Fondernas miljörelaterade och sociala egenskaper

För information om Fonderna Revelop IV AB:s (org.nr. 556989-0105) och Revelop V AB:s (org.nr. 559204-5651) miljörelaterade och sociala egenskaper hänvisas till den Hållbarhetsrelaterade upplysningar för respektive Fond.

 

PAI-statement
Finansmarknadsaktör Revelop Management AB

Sammanfattning
Revelop Management AB beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för Fonderna Revelop IV och Revelop V och, i tillämpliga fall, och dess dotterbolag.

Denna redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer omfattar referensperioden från 1 januari 2022 – 31 december 2022.

Sammanfattning
Fonderna och dess underliggande tillgångarna förvaltas av Bolaget utifrån en individuell affärsplan på tillgångsnivå. Bolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhet och mäter utfallet med hjälp av ett antal hållbarhetsindikatorer som redovisas nedan. Baserat på utfallen av indikatorerna har Förvaltaren inte haft anledning att vidta några särskilda och/eller ytterligare åtgärder utöver vad som anges nedan alternativt i respektive tillgångs affärsplan. Bolaget har haft som utgångspunkt att rapportera de indikatorer som bedömts relevanta givet Bolagets och Fondernas verksamhet och tillgångar. Bolaget har därtill ej haft den data som krävts för att kunna rapportera för vissa indikatorer. Vad gäller de sociala indikatorerna (enligt tabell 3) har Bolaget bedömt att dessa inte är relevanta givet Bolaget och Fondernas verksamhet och tillgångar och har därför inte rapporterat dessa.

Då implementeringsarbetet pågått under 2022 har Bolaget valt att mäta indikatorerna på årsbasis med 2022-12-31 som första mättidpunkt. Med anledning av detta finns ingen data avseende föregående år och Bolaget har därmed ej rapporterat för den jämförelseperioden. Generellt har Bolaget haft god tillgång på data för 2022. I den mån data saknats för en viss indikator har Bolaget ej rapporterat för denna. Bolaget har för avsikt att försöka samla den data som krävs för att framgent rapportera på fler, för Bolaget och dess förvaltade Fonder, relevanta indikatorer.

Summary
The funds and their underlying assets are managed by the Company based on an individual business plan at asset level. The company takes into account negative consequences for sustainability and measures the outcome using a number of sustainability indicators which are presented below. Based on the outcomes of the indicators, the Trustee has had no reason to take any special and/or additional measures beyond what is stated below or alternatively in the respective asset’s business plan. The Company’s starting point has been to report the indicators deemed relevant given the Company’s and the Funds’ operations and assets. In addition, the company did not have the data required to be able to report on certain indicators. With regard to the social indicators (according to table 3), the Company has assessed that these are not relevant given the Company and the Funds’ activities and assets and has therefore not reported them.

Since the implementation work has been ongoing during 2022, the Company has chosen to measure the indicators on an annual basis with 2022-12-31 as the first measurement date. Due to this, there is no data for the previous year and the Company has therefore not reported for that comparison period. In general, the Company has had good access to data for 2022. To the extent that data was missing for a certain indicator, the Company has not reported for this. The Company intends to try to collect the data required to report on more, for the Company and its managed Funds, relevant indicators.

Περίληψη
Η διαχείριση των κεφαλαίων και των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων τους γίνεται από την Εταιρεία βάσει ενός ατομικού επιχειρηματικού σχεδίου σε επίπεδο ενεργητικού. Η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τις αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και μετρά το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας έναν αριθμό δεικτών βιωσιμότητας που παρουσιάζονται παρακάτω. Με βάση τα αποτελέσματα των δεικτών, ο Διαχειριστής δεν είχε κανένα λόγο να λάβει ειδικά ή/και πρόσθετα μέτρα πέρα ​​από αυτά που αναφέρονται παρακάτω ή εναλλακτικά στο επιχειρηματικό σχέδιο του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου. Το σημείο εκκίνησης της Εταιρείας ήταν να αναφέρει τους δείκτες που κρίνονται σχετικοί δεδομένων των λειτουργιών και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Επιπλέον, η εταιρεία δεν διέθετε τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορεί να αναφέρει ορισμένους δείκτες. Σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς δείκτες (σύμφωνα με τον πίνακα 3), η Εταιρεία εκτίμησε ότι αυτοί δεν είναι σχετικοί δεδομένων των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των Ταμείων και ως εκ τούτου δεν τους έχει αναφέρει.

Δεδομένου ότι οι εργασίες υλοποίησης συνεχίζονται κατά το 2022, η Εταιρεία επέλεξε να μετρά τους δείκτες σε ετήσια βάση με πρώτη ημερομηνία μέτρησης το 2022-12-31. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν στοιχεία για το προηγούμενο έτος και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει κάνει αναφορά για τη συγκεκριμένη περίοδο σύγκρισης. Σε γενικές γραμμές, η Εταιρεία είχε καλή πρόσβαση σε δεδομένα για το 2022. Στο βαθμό που έλειπαν στοιχεία για έναν συγκεκριμένο δείκτη, η Εταιρεία δεν έχει αναφέρει για αυτό. Η Εταιρεία σκοπεύει να προσπαθήσει να συλλέξει τα δεδομένα που απαιτούνται για την αναφορά περισσότερων σχετικών δεικτών για την Εταιρεία και τα Διαχειριζόμενα Κεφάλαιά της.

Zusammenfassung
Die Verwaltung der Fonds und der ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerte erfolgt durch die Gesellschaft auf Grundlage eines individuellen Businessplans auf Vermögensebene. Das Unternehmen berücksichtigt negative Folgen für die Nachhaltigkeit und misst die Ergebnisse anhand einer Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren, die im Folgenden dargestellt werden. Basierend auf den Ergebnissen der Indikatoren hatte der Treuhänder keinen Anlass, besondere und/oder zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, die über die nachstehenden oder alternativ im Geschäftsplan des jeweiligen Vermögenswerts genannten hinausgehen. Der Ausgangspunkt der Gesellschaft bestand darin, die Indikatoren zu melden, die angesichts der Geschäftstätigkeit und der Vermögenswerte der Gesellschaft und der Fonds als relevant erachtet werden. Darüber hinaus verfügte das Unternehmen nicht über die erforderlichen Daten, um über bestimmte Indikatoren berichten zu können. Hinsichtlich der sozialen Indikatoren (gemäß Tabelle 3) hat die Gesellschaft festgestellt, dass diese angesichts der Aktivitäten und Vermögenswerte der Gesellschaft und der Fonds nicht relevant sind, und hat diese daher nicht gemeldet.

Da die Implementierungsarbeiten im Jahr 2022 noch andauern, hat sich das Unternehmen dafür entschieden, die Indikatoren jährlich zu messen, wobei der erste Messtermin der 31.12.2022 ist. Aus diesem Grund liegen für das Vorjahr keine Daten vor und die Gesellschaft hat daher für diesen Vergleichszeitraum nicht berichtet. Generell hatte das Unternehmen einen guten Zugang zu den Daten für das Jahr 2022. Soweit für einen bestimmten Indikator Daten fehlten, hat das Unternehmen hierzu keine Meldung gemacht. Das Unternehmen beabsichtigt, die Daten zu sammeln, die für die Berichterstattung über weitere für das Unternehmen und seine verwalteten Fonds relevante Indikatoren erforderlich sind.

Sammendrag
Fondene og deres underliggende aktiva forvaltes av Selskapet basert på en individuell forretningsplan på aktivanivå. Selskapet tar hensyn til negative konsekvenser for bærekraft og måler utfallet ved hjelp av en rekke bærekraftsindikatorer som presenteres nedenfor. Basert på utfallet av indikatorene har Tillitsmannen ikke hatt grunn til å iverksette spesielle og/eller tilleggstiltak utover det som er angitt nedenfor eller alternativt i den respektive eiendelens forretningsplan. Selskapets utgangspunkt har vært å rapportere de indikatorene som anses relevante gitt Selskapets og Fondenes virksomhet og aktiva. I tillegg hadde ikke selskapet data som kreves for å kunne rapportere på enkelte indikatorer. Når det gjelder de sosiale indikatorene (ifølge tabell 3) har Selskapet vurdert at disse ikke er relevante gitt Selskapet og Fondenes aktiviteter og eiendeler og har derfor ikke rapportert disse.

Siden implementeringsarbeidet har pågått i løpet av 2022, har selskapet valgt å måle indikatorene på årsbasis med 2022-12-31 som første måledato. På grunn av dette er det ingen data for foregående år og selskapet har derfor ikke rapportert for den sammenligningsperioden. Generelt har Selskapet hatt god tilgang til data for 2022. I den grad det manglet data for en viss indikator, har Selskapet ikke rapportert for dette. Selskapet har til hensikt å prøve å samle inn data som kreves for å rapportere om flere, for selskapet og dets forvaltede fond, relevante indikatorer.

Beskrivning av strategier för att identifiera och prioritera de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer

Bolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhet och mäter utfallet med hjälp av ett antal hållbarhetsindikatorer som redovisas ovan. Bolaget har haft som utgångspunkt att följa upp och rapportera de indikatorer som bedömts relevanta givet Bolagets och Fondernas verksamhet och tillgångar.

Vad gäller de valfria indikatorerna som redovisas ovan kan sägas följande vad avser sannolikhet för inträffande och konsekvens vid inträffande:

Negativa konsekvens för hållbarhetsfaktorer; Mått; Kommmentar avseende sannolikhet för inträffande och konsekvens vid inträffande
a. Energianvändning; Total energianvändning i fastigheter, uttryckt i KWh; Indikatorn har valts som en komplementerande indikator till indikator 19.
b. Utnyttjande av fastighetsbeståndet yta; Vakansgrad mätt i kvadratmeter; Indikatorn har valts för att mäta resursuynyttjande. Om alla fastigheter i ett bestånd var fullt uthyrda skulle det påverka resursutnyttjandet på samhällsnivå positivt. Det är sannolikt att det totala fastighetsbeståndet inte utnyttjas till fullo, vilket som så inträffar får negativa konsekvenser för resursutnyttjandet på samhällsnivå.
c. Certifiering av byggnader; Antal certifierade byggnader och andel certifierade byggnader; Indikatorn har valts för det är en bred indikator som kan ge en indikation på hur långt fastighetsbeståndet kommit på den görna omställningsresan. Om alla fastigheter i ett bestånd var beskaffade på ett sätt att en certifiering kunde uppnås skulle de i en högre utsträckning, än om de inte vore certifierade, ha mindre negativ påverkan på klimatet. En certifiering är ett av flera sätt för att bedöma en fastighet ur ett hållbarhetsperspektiv. En certifiering kan ta sikte på flera negativa konsekvenser för hållbarhet och såldes varierar sannolikhet för inträffande och konsekevns beroende på vilken negativ konsekvens som avses.
d. Gröna hyresavtal; Antal gröna hyresavtal och andel gröna hyresavtal; Indikatorn har valts för det är en bred indikator som kan ge en indikation på hur långt fastighetsbeståndet kommit på den görna omställningsresan. Om alla hyresavtal i ett bestånd var gröna skulle de i en högre utsträckning, än om de inte vore gröna, ha mindre negativ påverkan på klimatet. Andel gröna hyresavtal är ett av flera sätt för att bedöma en fastighet ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett grönt hyresavtal kan ta sikte på flera negativa konsekvenser för hållbarhet och såldes varierar sannolikhet för inträffande och konsekevns beroende på vilken negativ konsekvens som avses.

Strategier för engagemang
Alla Fondernas underliggande tillgångar ägs och kontrolleras, direkt eller indirekt, till 100% av Fonderna. Bolaget har, via sin kontroll över Fonderna, således kontroll över vilka investeringar som sker i Fonderna och kan applicera hela sin styrningsstruktur på Fonderna och dess tillgångar. De underliggande investeringsobjekten är aktiebolag med fastigheter som enda tillgång, dessa har därför inte några egna förvaltningsstrukturer eller egna anställda. Fastighetsförvaltningen i Fonderna sköts av ett 100% ägt dotterbolag till Bolaget, varmed Bolaget även kan utöva kontroll över denna typ av förvaltning.

Hänvisningar till internationella standarder
N/A

Historisk jämförelse
Under 2022 har ett implementeringsarbete av Disclosureförordningen pågått. Då implementeringsarbetet pågått under året har Bolaget ej haft möjlighet att avge historiska jämförelser.