Information med anledning av Disclosureförordningen

Information från Revelop Management med anledning av Disclosureförordningen

Nedan följer information från Revelop Management AB

(org.nr. 556745-6420) (”Bolaget”) med anledning av EU:s förordning 2019/2088, även kallad Disclosureförordningen.

Integrering av hållbarhetsrisker och due diligence

Av Disclosureförordningen följer att Bolaget dels ska integrera relevanta hållbarhetsrisker som kan ha en negativ inverkan på avkastningen i de förvaltade fonderna när Bolaget fattar investeringsbeslut, dels att Bolaget ska integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsrådgivningsprocess. I enlighet med artikel 3 i Disclosureförordningen har Bolaget mot denna bakgrund upprättat och antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker.

När Bolaget fattar investeringsbeslut integrerar Bolaget de relevanta hållbarhetsrisker som identifierats dels inom fastighetssektorn, dels inom den geografi inom vilket Bolagets verkar. Bolaget har identifierat de mest väsentliga hållbarhetsriskerna, antagit en metod för att integrera hållbarhetsrisker i beslut som fattas och analyserat och bedömt hållbarhetsriskerna. Bolaget har även integrerat hållbarhetsrisker som identifierats i sin investeringsrådgivning.

Bolaget genomför due diligence av potentiella investeringar i fonderna, och som en del av analysen identifieras hållbarhetsrisker. Riskerna analyseras baseras på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, om risken skulle realiseras.

Vid valet av investeringsobjekt granskar Bolaget den potentiella investeringen utifrån möjligheterna att göra investeringen mer hållbar. Bolaget integrerar således hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen genom att bland annat bedöma investeringsobjektens förmåga till resurseffektiv omställning från att exempelvis ha höga koldioxidutsläpp och hög energiförbrukning till att ha lägre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning samt resurseffektivt utnyttjande av mark vid fastighetsutveckling. Även hållbarhetsrisker relaterade till sociala frågor integreras i investeringsbeslutsprocessen.

Baserat på resultatet av genomförd due diligence fattar Bolaget beslut om huruvida en investering i ett fastighetsbolag ska genomföras eller inte. I beslutet väger Bolaget in de hållbarhetsrisker som identifierats. I relation därtill vägs risken in för den potentiella eller reella negativa inverkan på fondens avkastning som risken kan medföra.

Förenlighet mellan integrering av hållbarhetsrisker och Bolagets ersättningspolicy

Disclosureförordningen ställer krav på Bolaget att det säkerställer att ersättningspolicyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker i verksamheten. Som följer av bolagets riktlinjer för ersättningar är Bolagets ersättningspolicy utformad för att ersättningssystemet ska främja en effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Bolagets bedömning är att det inte finns någon motsättning mellan ersättningssystemet och integreringen av hållbarhetsrisker – snarare finns en god samstämmighet då ersättningspolicyn möjliggör för att premiera beteenden som främjar ESG-aspekter.

Fondernas miljörelaterade och sociala egenskaper

För information om Fonderna Revelop IV AB:s (org.nr. 556989-0105) och Revelop V AB:s (org.nr. 559204-5651) miljörelaterade och sociala egenskaper hänvisas till den Hållbarhetsrelaterade upplysningar för respektive Fond.