Hållbarhetsrelaterade upplysningar Revelop VI

REVELOP VI (”Fonden”)

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att det i varje investering genomförs initiativ som påverkar miljön och samhället positivt. Fondens målsättning är att bidra till att uppnå mål i FN:s Agenda 2030.

Fonden investerar uteslutande i fastigheter och använder sig av en Value Add-strategi vilken involverar en balanserad blandning av direktavkastning och värdeökning på investeringen. Investering sker i objekt där ett aktivt transformationsarbete kan väntas generera värdetillväxt. Det aktiva transformationsarbetet bygger på åtgärder såsom; energioptimering genom reglerteknik och styrning, installation av förnybar energiproduktion, hållbarhetscertifiering av fastigheten samt optimering av nyttjandegrad. Nyttjandegraden optimeras genom ökad beläggning alternativ utvecklingsarbete i form av planändring eller förändring i segment.

100 procent av Fondens investerade medel ska investeras i tillgångar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Alla dessa investeringar ska styra mot 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Nyckeltal för respektive fastighet jämförs mot första året som Fonden har ägt fastigheten. På så vis kan förvaltaren mäta vilken förändring som skett under innehavsperioden. Därutöver möjliggör detta en utvärdering av varje investerings klimatpåverkan samt en utvärdering av effektiviteten av genomförda hållbarhetsinitiativ.

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av Fonden övervakas primärt genom den aktiva förvaltningen av tillgångarna, vilket även är fastslaget i Fondens investeringsavtal. Kvartalsvisa kontroller av hållbarhetsindikatorerna görs för att säkerställa kontinuerlig förbättring. Datainsamling och mätningarna görs av den förvaltare som utsetts enligt investeringsavtalet.

Förvaltaren bedömer att de begränsningar i metod och data som identifieras inte påverkar hur de miljörelaterade och sociala egenskaperna som Fonden främjar uppfylls eftersom en hållbar utveckling av fastigheterna i Fonden är en förutsättning för den förväntade avkastning som följer av investeringsavtalet och dessutom följer direkt av den investeringsstrategi som förvaltaren är bunden av.

Under due diligence kontrolleras och utvärderas värdeskapande förändringsmöjligheter utifrån tekniska och miljömässiga aspekter, men även åtgärder för att bidra till platsutveckling och social hållbarhet. En ytterligare faktor som beaktas inför investering är möjligheterna att, via tekniska installationer, reglerteknik och artificiell intelligens, ställa om fastigheten från höga koldioxidutsläpp och hög energiförbrukning till lägre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning. Centralt i processen är även fastighetens potential att utnyttjas mer resurseffektivt vilket i förlängningen bidrar till minskade behov av exploatering av icke planlagda grönytor. Även hållbarhetsrisker relaterade till klimatförändringar och sociala frågor integreras i investeringsprocessen.

Eftersom Fonden är ensam ägare av investeringsobjekten uppstår inga kontroverser kopplade till Fondens strategier för engagemang.

Sammendrag

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men tar ikke sikte på bærekraftige investeringer.

Fondet fremmer miljørelaterte eiendommer ved å iverksette tiltak som har en positiv innvirkning på miljø og samfunn i hver investering. Fondets mål er å bidra til å nå målene i FNs Agenda 2030.

Fondet investerer utelukkende i eiendom og bruker en Value Add-strategi som innebærer en balansert blanding av utbytte og kapitalvekst. Investering skjer i objekter hvor aktivt transformasjonsarbeid kan forventes å generere verdivekst. Det aktive transformasjonsarbeidet er basert på tiltak som; energioptimalisering gjennom styringsteknologi og kontroll, installasjon av fornybar energiproduksjon, bærekraftsertifisering av eiendommen og optimalisering av utnyttelsesgrad. Utnyttelsesgraden optimaliseres gjennom økt belegg, alternativt utviklingsarbeid i form av planendringer eller endringer i segmenter.

100 prosent av fondets investerte midler må investeres i eiendeler tilpasset miljømessige eller sosiale egenskaper. Alle disse investeringene må rettes mot 1B Andre miljømessige eller sosiale egenskaper.

Nøkkeltall for hver eiendom sammenlignes med det første året fondet har eid eiendommen. På denne måten kan bobestyreren måle hvilke endringer som har skjedd i løpet av holdeperioden. I tillegg muliggjør dette en evaluering av hver investerings klimapåvirkning samt en evaluering av effektiviteten av gjennomførte bærekraftstiltak.

De miljømessige og sosiale egenskapene som fremmes av fondet overvåkes primært gjennom aktiv forvaltning av aktiva, som også er fastsatt i fondets investeringsavtale. Det foretas kvartalsvise kontroller av bærekraftsindikatorene for å sikre kontinuerlig forbedring. Datainnsamling og målingene foretas av forvalter som er oppnevnt i henhold til investeringsavtalen.

Forvalter vurderer at begrensningene i metode og data som identifiseres ikke påvirker hvordan de miljømessige og sosiale egenskapene som fondet fremmer oppfylles fordi bærekraftig utvikling av eiendommene i fondet er en forutsetning for forventet avkastning som følger av investeringsavtalen. og følger også direkte av investeringsstrategien som bobestyreren er bundet av.

Under due diligence sjekkes og vurderes muligheter for verdiskapende endring ut fra tekniske og miljømessige aspekter, men også tiltak for å bidra til stedsutvikling og sosial bærekraft. En tilleggsfaktor som tas i betraktning før investering er muligheten for, via tekniske installasjoner, styringsteknologi og kunstig intelligens, å endre eiendommen fra høyt karbondioksidutslipp og høyt energiforbruk til lavere karbondioksidutslipp og lavere energiforbruk. Sentralt i prosessen er også eiendommens potensial for å utnyttes mer ressurseffektivt, noe som på sikt bidrar til reduserte behov for utnyttelse av ikke-planlagte grøntområder. Bærekraftsrisiko knyttet til klimaendringer og sosiale spørsmål er også integrert i investeringsprosessen.

Siden fondet er eneeier av investeringsobjektene, oppstår det ingen kontroverser knyttet til fondets engasjementsstrategier.

Summary

This financial product promotes environmental or social characteristics, but does not aim for sustainable investment.

The fund promotes environmentally-related properties by implementing initiatives that have a positive impact on the environment and society in each investment. The fund’s goal is to contribute to achieving goals in the UN’s Agenda 2030.

The fund invests exclusively in real estate and uses a Value Add strategy which involves a balanced mix of dividend yield and capital appreciation. Investment takes place in objects where active transformation work can be expected to generate value growth. The active transformation work is based on measures such as; energy optimization through control technology and control, installation of renewable energy production, sustainability certification of the property and optimization of utilization rate. The degree of utilization is optimized through increased occupancy, alternative development work in the form of plan changes or changes in segments.

100 percent of the Fund’s invested funds must be invested in assets adapted to environmental or social characteristics. All these investments must be directed towards 1B Other environmental or social characteristics.

Key figures for each property are compared against the first year that the Fund has owned the property. In this way, the trustee can measure what changes have taken place during the holding period. In addition, this enables an evaluation of each investment’s climate impact as well as an evaluation of the effectiveness of completed sustainability initiatives.

The environmental and social characteristics promoted by the Fund are primarily monitored through the active management of the assets, which is also stipulated in the Fund’s investment agreement. Quarterly checks of the sustainability indicators are made to ensure continuous improvement. Data collection and the measurements are made by the manager appointed according to the investment agreement.

The manager assesses that the limitations in method and data that are identified do not affect how the environmental and social characteristics that the Fund promotes are fulfilled because sustainable development of the properties in the Fund is a prerequisite for the expected return that follows from the investment agreement and also follows directly from the investment strategy that the trustee is bound by.

During due diligence, opportunities for value-creating change are checked and evaluated based on technical and environmental aspects, but also measures to contribute to site development and social sustainability. An additional factor that is taken into account before investment is the possibility, via technical installations, control technology and artificial intelligence, to change the property from high carbon dioxide emissions and high energy consumption to lower carbon dioxide emissions and lower energy consumption. Central to the process is also the property’s potential to be used more resource-efficiently, which in the long run contributes to reduced needs for exploitation of unplanned green areas. Sustainability risks related to climate change and social issues are also integrated into the investment process.

Since the Fund is the sole owner of the investment objects, no controversies arise linked to the Fund’s engagement strategies.

Περίληψη

Αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν στοχεύει σε βιώσιμες επενδύσεις.

Το ταμείο προωθεί ακίνητα που σχετίζονται με το περιβάλλον υλοποιώντας πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία σε κάθε επένδυση. Στόχος του ταμείου είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα και χρησιμοποιεί μια στρατηγική Προσθήκης Αξίας που περιλαμβάνει έναν ισορροπημένο συνδυασμό μερισματικής απόδοσης και ανατίμησης κεφαλαίου. Η επένδυση πραγματοποιείται σε αντικείμενα όπου η ενεργή εργασία μετασχηματισμού αναμένεται να δημιουργήσει αύξηση αξίας. Το ενεργό έργο μετασχηματισμού βασίζεται σε μέτρα όπως: ενεργειακή βελτιστοποίηση μέσω τεχνολογίας ελέγχου και ελέγχου, εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πιστοποίηση βιωσιμότητας του ακινήτου και βελτιστοποίηση του ποσοστού χρήσης. Ο βαθμός χρήσης βελτιστοποιείται μέσω αυξημένης πληρότητας, εναλλακτικών εργασιών ανάπτυξης με τη μορφή αλλαγών σχεδίου ή αλλαγών σε τμήματα.

Το 100 τοις εκατό των επενδυμένων κεφαλαίων του Ταμείου πρέπει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία προσαρμοσμένα στα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. Όλες αυτές οι επενδύσεις πρέπει να κατευθύνονται προς άλλα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Τα βασικά στοιχεία για κάθε ακίνητο συγκρίνονται με το πρώτο έτος που το Ταμείο κατέχει το ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο, ο διαχειριστής μπορεί να μετρήσει ποιες αλλαγές έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης. Επιπλέον, αυτό επιτρέπει την αξιολόγηση του αντίκτυπου κάθε επένδυσης για το κλίμα καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών βιωσιμότητας.

Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το Ταμείο παρακολουθούνται κατά κύριο λόγο μέσω της ενεργούς διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία προβλέπεται και στην επενδυτική συμφωνία του Ταμείου. Πραγματοποιούνται τριμηνιαίοι έλεγχοι των δεικτών βιωσιμότητας για να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση. Η συλλογή των δεδομένων και οι μετρήσεις γίνονται από τον διαχειριστή που ορίζεται σύμφωνα με την επενδυτική συμφωνία.

Ο διαχειριστής εκτιμά ότι οι περιορισμοί στη μέθοδο και τα δεδομένα που προσδιορίζονται δεν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνονται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το Ταμείο, επειδή η βιώσιμη ανάπτυξη των ακινήτων στο Ταμείο αποτελεί προϋπόθεση για την αναμενόμενη απόδοση που προκύπτει από την επενδυτική συμφωνία και επίσης προκύπτει άμεσα από την επενδυτική στρατηγική από την οποία δεσμεύεται ο διαχειριστής.

Κατά τη δέουσα επιμέλεια, οι ευκαιρίες για αλλαγές που δημιουργούν αξία ελέγχονται και αξιολογούνται με βάση τεχνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, αλλά και μέτρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χώρου και στην κοινωνική βιωσιμότητα. Ένας επιπλέον παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη πριν από την επένδυση είναι η δυνατότητα, μέσω τεχνικών εγκαταστάσεων, τεχνολογίας ελέγχου και τεχνητής νοημοσύνης, να αλλάξει η ιδιοκτησία από υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και υψηλή κατανάλωση ενέργειας σε χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας είναι επίσης η δυνατότητα του ακινήτου να χρησιμοποιείται πιο αποδοτικά από πλευράς πόρων, γεγονός που μακροπρόθεσμα συμβάλλει στη μείωση των αναγκών για εκμετάλλευση απρογραμμάτιστων χώρων πρασίνου. Οι κίνδυνοι αειφορίας που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τα κοινωνικά ζητήματα ενσωματώνονται επίσης στην επενδυτική διαδικασία.

Εφόσον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των επενδυτικών αντικειμένων, δεν προκύπτουν διαφωνίες που να συνδέονται με τις στρατηγικές δέσμευσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Yhteenveto

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöllisiä tai sosiaalisia ominaisuuksia, mutta se ei tähtää kestävään sijoitukseen.

Rahasto edistää ympäristöön liittyviä kiinteistöjä toteuttamalla kussakin sijoituksessa ympäristöön ja yhteiskuntaan myönteisiä vaikutuksia. Rahaston tavoitteena on edistää YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista.

Rahasto sijoittaa yksinomaan kiinteistöihin ja käyttää lisäarvostrategiaa, joka sisältää tasapainoisen yhdistelmän osinkotuottoa ja pääoman arvonnousua. Investointi tapahtuu kohteissa, joissa aktiivisen muutostyön voidaan odottaa tuottavan arvon kasvua. Aktiivinen muutostyö perustuu mm. energian optimointi ohjaustekniikan ja ohjauksen avulla, uusiutuvan energian tuotannon asennus, kiinteistön kestävyyssertifiointi ja käyttöasteen optimointi. Käyttöastetta optimoidaan lisäämällä käyttöastetta, vaihtoehtoista kehitystyötä suunnitelmamuutoksilla tai segmenttimuutoksilla.

Rahaston sijoitetuista varoista 100 prosenttia on sijoitettava ympäristöön tai yhteiskuntaan soveltuviin varoihin. Kaikki nämä investoinnit on suunnattava 1B Muut ympäristö- tai sosiaaliset ominaisuudet.

Kunkin kiinteistön tunnuslukuja verrataan rahaston ensimmäiseen omistusvuoteen. Näin toimitsijamies voi mitata, mitä muutoksia pitoajan aikana on tapahtunut. Lisäksi tämä mahdollistaa kunkin investoinnin ilmastovaikutusten arvioinnin sekä toteutettujen kestävän kehityksen aloitteiden tehokkuuden arvioinnin.

Rahaston edistämiä ympäristö- ja sosiaalisia ominaisuuksia seurataan ensisijaisesti aktiivisella varojen hoidolla, mikä on myös määrätty rahaston sijoitussopimuksessa. Kestävän kehityksen tunnusluvut tarkistetaan neljännesvuosittain jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Tiedonkeruun ja mittaukset suorittaa sijoitussopimuksen mukaisesti nimetty johtaja.

Hoitaja arvioi, että tunnistetut menetelmän ja tiedon rajoitukset eivät vaikuta rahaston edistämien ympäristöllisten ja sosiaalisten ominaisuuksien toteutumiseen, koska rahaston kiinteistöjen kestävä kehitys on edellytys sijoitussopimuksesta johtuvalle tuotto-odotukselle. ja se seuraa myös suoraan sijoitusstrategiasta, johon toimitsijamies on sitoutunut.

Due diligencessa tarkastetaan ja arvioidaan mahdollisuuksia arvoa luovaan muutokseen teknisten ja ympäristönäkökohtien perusteella, mutta myös toimipaikan kehittämistä ja sosiaalista kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä. Lisäksi ennen investointia huomioitava tekijä on mahdollisuus teknisten laitteistojen, ohjaustekniikan ja tekoälyn avulla muuttaa kiinteistö korkeista hiilidioksidipäästöistä ja korkeasta energiankulutuksesta pienempiin hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen. Keskeistä prosessissa on myös kiinteistön mahdollisuudet resurssitehokkaampaan käyttöön, mikä pitkällä aikavälillä vähentää suunnittelemattomien viheralueiden hyödyntämistarpeita. Myös ilmastonmuutokseen ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät kestävän kehityksen riskit on integroitu investointiprosessiin.

Koska rahasto on sijoituskohteiden ainoa omistaja, rahaston sitouttamisstrategioihin liittyviä kiistoja ei synny.

Résumé

Ce produit financier valorise des caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne vise pas un investissement durable.

Le fonds promeut les propriétés liées à l’environnement en mettant en œuvre des initiatives qui ont un impact positif sur l’environnement et la société dans chaque investissement. L’objectif du fonds est de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Le fonds investit exclusivement dans l’immobilier et utilise une stratégie Value Add qui implique une combinaison équilibrée de rendement en dividendes et d’appréciation du capital. L’investissement a lieu dans des objets où un travail de transformation actif peut générer une croissance de la valeur. Le travail de transformation active repose sur des mesures telles que : optimisation énergétique grâce à la technologie de contrôle et de contrôle, installation de production d’énergie renouvelable, certification de durabilité de la propriété et optimisation du taux d’utilisation. Le degré d’utilisation est optimisé grâce à une occupation accrue, à des travaux de développement alternatifs sous la forme de modifications de plan ou de changements de segments.

100 pour cent des fonds investis du Fonds doivent être investis dans des actifs adaptés aux caractéristiques environnementales ou sociales. Tous ces investissements doivent être orientés vers 1B Autres caractéristiques environnementales ou sociales.

Les chiffres clés de chaque propriété sont comparés à la première année pendant laquelle le Fonds est propriétaire de la propriété. De cette manière, le fiduciaire peut mesurer les changements intervenus au cours de la période de détention. En outre, cela permet d’évaluer l’impact climatique de chaque investissement ainsi que l’efficacité des initiatives de développement durable réalisées.

Les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont principalement surveillées à travers la gestion active des actifs, qui est également stipulée dans la convention d’investissement du Fonds. Des contrôles trimestriels des indicateurs de durabilité sont effectués pour garantir une amélioration continue. La collecte des données et les mesures sont effectuées par le gestionnaire désigné selon la convention d’investissement.

Le gestionnaire estime que les limites de la méthode et des données identifiées n’affectent pas la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds sont remplies, car le développement durable des propriétés du Fonds est une condition préalable au rendement attendu qui découle de l’accord d’investissement. et découle également directement de la stratégie d’investissement à laquelle le fiduciaire est lié.

Lors de la due diligence, les opportunités de changement créateur de valeur sont vérifiées et évaluées sur la base d’aspects techniques et environnementaux, mais également de mesures visant à contribuer au développement du site et à la durabilité sociale. Un facteur supplémentaire qui est pris en compte avant l’investissement est la possibilité, via les installations techniques, la technologie de contrôle et l’intelligence artificielle, de faire passer la propriété d’émissions de dioxyde de carbone élevées et d’une consommation d’énergie élevée à des émissions de dioxyde de carbone et une consommation d’énergie plus faibles. Au cœur du processus se trouve également le potentiel du bien à être utilisé de manière plus efficace en termes de ressources, ce qui, à long terme, contribue à réduire les besoins d’exploitation des espaces verts non planifiés. Les risques de durabilité liés au changement climatique et aux questions sociales sont également intégrés dans le processus d’investissement.

Le Fonds étant l’unique propriétaire des objets d’investissement, aucune controverse ne surgit liée aux stratégies d’engagement du Fonds.

 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att det i varje investering genomförs initiativ som påverkar miljön och samhället positivt. Fondens målsättning är att bidra till att uppnå mål i FN:s Agenda 2030, vilka är de hållbarhetsmål som förvaltaren av Fonden bedömer berör områden för vilka det finns störst möjlighet för Fonden att påverka och göra skillnad:

 • Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Investeringsstrategi

Fondernas affär bygger på innovativt och resurseffektivt ägande och att varje fastighet/investering ska göra en hållbar resa. Fonden investerar uteslutande i fastigheter och använder sig av en Value Add-strategi som involverar en balanserad blandning av aktuell avkastning och värdeökning på investeringen. Avkastning uppnås genom aktiv förvaltning och utveckling. Strategin inbegriper åtgärder för; att öka den långsiktiga beläggningen, energioptimering, installation av förnybar energi och certifiering, samt projektuthyrning. Fondens utvecklingsstrategi inkluderar ett pådrivande arbete för att ändra detaljplaner, och fastigheter inom dessa, till bostadsanvändning, utökade utvecklingsmöjligheter, samt hållbar stadsplanering. Det aktiva arbetet med att under innehavstiden sträva efter certifiering av byggnaderna i Fondens investeringar bidrar till minskad klimatpåverkan och när certifiering uppnås utgör denna en oberoende stämpel på det hållbarhetsarbete som bedrivs och skapar således mervärde till investeringen.

Genom fokus på energieffektivisering, effektminimering samt val av, och investeringar i, förnybar energi reduceras både byggnadernas energianvändning och negativa klimatpåverkan. Därutöver genomförs initiativ såsom klimatanpassningar för att säkra husen mot mer extrema väderförhållanden och gemensamma kontorslösningar i syfte att resurseffektivisera. Dessutom prioriteras, i den mån det är möjligt, material med låg klimatpåverkan när nya material tillförs byggnaderna på fastigheterna. Den investeringsstrategi som tillämpas innebär således att befintliga byggnader tas tillvara, vilket innebär att behovet av nyproduktion, och den klimatpåverkan den medför, minskar.

Utöver detta skapar Fondernas verksamhet möjligheter för de människor som använder byggnaderna att leva hälsosamt och verka hållbart. Fonderna är även en innovativ samarbetspartner för kommuner och ett stöd för dem att förverkliga sina utvecklingsplaner. Det bedrivna arbetet ökar tryggheten och trivseln samt stärker identiteten för de platser där fastighetsbolaget verkar.

Bolagets investeringsfilosofi grundas på att investeringar ska göras i investeringsobjekt med underliggande tillgångar som är i en omställningsfas eller är möjliga att ställa om. Därav exkluderar Bolaget investeringar i fastighetsbolag som vare sig befinner sig i en omställningsfas eller efter förvärv är möjliga att ställa om till en mer hållbar verksamhet. Bolaget utesluter inte investeringar i fastighetsbolag med underliggande tillgångar som vid investeringstillfället har höga koldioxidutsläpp och hög energiförbrukning och som således är förenade med en låg eller sämre ESG-score, förutsatt att de efter förvärv går att förbättra.

Eftersom investeringsobjekten är aktiebolag med fastigheter som enda tillgång har dessa inte några egna förvaltningsstrukturer eller egna anställda. Efterlevnad av skatteregler sköts direkt av förvaltaren av Fonden som enda ägare i investeringsobjekten. Förvaltaren har förbundit sig att efterfölja Principerna för ansvarsfull investering, , PRI, vilka inbegriper efterlevnad av skatteregler samt ett löfte om att investera på ett ansvarsfullt sätt.

Andel av investeringar

100 procent av Fondens investerade medel ska investeras i tillgångar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Alla dessa investeringar ska styra mot 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av Fonden övervakas primärt genom den aktiva förvaltning av tillgångarna som beskrivits ovan, vilket även är fastslaget i Fondens investeringsavtal. Därutöver övervakas uppfyllandet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som Fonden främjar genom mätning av hållbarhetsindikatorer, vilka specificeras närmre nedan. Övervakningen av dessa hållbarhetsindikatorer sker genom kvartalsvisa kontroller för att säkerställa kontinuerlig förbättring.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

De arbetssätt som tillämpas vid förvaltning av Fonden är anpassade för goda resultat i kombination med god riskhantering. I praktiken innebär detta att strukturer upprätthålls för

 • Ansvarsfull investeringsstrategi
 • Mångfald- och inkludering
 • Hälsa och förebyggande mot olyckor
 • Ansvar i leverantörsled
 • Anti-korruption
 • Transparens mot intressenter

För att mäta hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av Fonden uppfylls, använder sig Fonden av följande indikatorer för att få fram korresponderande nyckeltal:

 • Utsläpp av växthusgaser (scope 1, 2, 3 och sammanlagda utsläpp)
 • Koldioxidavtryck
 • Energianvändning – KWh
 • Utnyttjande av yta – vakansgrad mätt i kvadratmeter
 • Andel icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 • Energiförbrukningsintensitet
 • Andel certifierade byggnader – antal och andel av totala antalet kvadratmeter
 • Andel gröna hyresavtal – antal och andel av totala antalet kvadratmeter
 • Exponering mot fossila bränslen genom fastigheter
 • Exponering mot energieffektiva fastigheter

Genom att jämföra ovan nämnda nyckeltal mot första året som Fonden har ägt respektive fastighet kan förvaltaren mäta vilken förändring som skett under innehavsperioden. Därutöver möjliggör detta en utvärdering av varje investerings klimatpåverkan samt en utvärdering av effektiviteten av genomförda hållbarhetsinitiativ.

Datakällor och databehandling

Eftersom Fonden är ensam ägare till investeringsobjekten görs mätningarna av den förvaltare som utsetts enligt investeringsavtalet. Datakällor utgörs således av resultat från direkta mätningar av ovan nämnda indikatorer genomförda av förvaltaren. Data samlas in både via interna och externa källor, exempelvis via installerad mätutrustning i fastigheterna eller via externa leverantörer.

Begränsningar för metoder och data

En begränsning för mätningen av de sociala och miljörelaterade egenskaper som Fonden främjar genom ovan nämnda indikatorer är att Fondens investeringsstrategi bygger på att köpa ”bruna” fastigheter som har potential att bli ”gröna” och att det tar lång tid att realisera planer för fastigheter. Det finns därmed risk för att resultatet av mätningarna som rapporteras i Fondens årsberättelse inte visar någon förbättring, trots att arbete med att få planerna realiserade har skett. Bolaget har ännu inte hittat en lämplig metod för att mäta att de egenskaper som främjas av Fonden har uppfyllts i detta avseende.

En begränsning av de datakällor som används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Fonden är att förvaltaren skulle få felaktiga resultat vid mätningarna.

Förvaltaren bedömer att ovan nämnda begränsningar inte påverkar hur de miljörelaterade och sociala egenskaperna som Fonden främjar uppfylls eftersom en hållbar utveckling av fastigheterna i Fonden är en förutsättning för den förväntade avkastning som följer av investeringsavtalet och dessutom följer direkt av den investeringsstrategi som förvaltaren är bunden av.

Det bör också noteras att visst hållbarhetsarbete som bedrivs är svårare att mäta kvantitativt. När så är fallet genomför Bolaget egna interna analyser med kvalitativa indikatorer i syfte att analysera och bedöma de miljörelaterade eller sociala egenskaperna i fråga.

Due diligence

Under due diligence kontrolleras och utvärderas värdeskapande förändringsmöjligheter utifrån tekniska och miljömässiga aspekter, men även åtgärder för att bidra till platsutveckling och social hållbarhet. Det kan röra sig om möjligheten att kunna få igenom ändringar i detaljplanen för att möjliggöra exempelvis förbättrad integration, förtätning eller säkrare kemikaliehantering som ett led i att skapa mer hållbara städer och samhällen, eller möjligheterna att göra investeringen mer hållbar sett till investeringsobjektets förmåga till resurseffektiv omställning som ett led i att tillhandahålla byggnader som drivs med hållbar energi och samtidigt bekämpa klimatförändringarna. En ytterligare faktor som beaktas inför investering är möjligheterna för fastigheten att, via tekniska installationer, reglerteknik och artificiell intelligens ställa om från höga koldioxidutsläpp och hög energiförbrukning till lägre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning. Centralt i processen är även fastighetens potential att, via fastighetsutveckling utnyttjas mer resurseffektivt vilket i förlängningen bidrar till minskade behov för exploatering av icke planlagda grönytor. Även hållbarhetsrisker relaterade till klimatförändringar och sociala frågor integreras i investeringsbeslutsprocessen.

Strategier för engagemang

Som nämnts ovan är den aktiva förvaltningen av tillgångarna ett led i den omställningsstrategi som följer av investeringsavtalet. Eftersom Fonden är ensam ägare av investeringsobjekten uppstår inga kontroverser kopplade till Fondens strategier för engagemang.