12 juli, 2023

Hållbarhetsdata är grunden till förändring

Revelop lanserar sin nya hållbarhetsplattform, Position Green. I plattformen kommer Revelops medarbetare på kvartalsbasis rapportera hållbarhetsrelaterad data.

Revelop lanserade nyligen sin nya hållbarhetsplattform, Position Green, där medarbetare framöver kommer rapportera hållbarhetsrelaterad data.

– Plattformen hjälper oss att på ett strukturerat sätt löpande följa både våra emissioner men också övriga delar av vårt hållbarhetsarbete. Det är roligt att se hur väl detta mottas av vår organisation, som alla hitintills varit väldigt positiva till införandet av plattformen, trots att det i vissa fall innebär ökat arbete i form av tillkommande rapporteringsansvar, säger Anna Brännström, Head of ESG and Impact på Revelop.

Att målsätta, mäta, följa upp och kommunicera är en självklar del för att driva agendan i önskad riktning. Att Revelop nu gör ett omtag vad det gäller ESG-rapporteringen gör att denna process förenklas avsevärt samtidigt som det möjliggör kontinuerlig uppföljning och säkerställer datakvaliteten. Tillsammans med leverantören av plattformen, Position Green, har metodik för uppföljning av Scope 3 tagits fram. Detta blir ett värdefullt tillskott av data i arbetet med att reducera utsläppen framgent.

– Att utveckla datakvaliteten och minska andelen som extrapoleras via kostnader är något vi, precis som andra företag, kontinuerligt behöver jobba med. Däremot känns det som ett stort steg att på ett strukturerat sätt även kunna följa våra komplexa Scope 3-utsläpp och därmed få en heltäckande bild av vårt avtryck, säger Anna Brännström.