8 januari, 2024

Fastighetsbranschen vill bidra mer till framtidens energisystem

Fastighetsbranschen har en viktig roll att spela i den omställning som krävs för att möta klimatkrisen och skapa långsiktigt hållbara energisystem. Redan under förra vinterns energikris visade vi att mycket går att göra genom samarbeten mellan bolag och hyresgäster, men branschen har mer att ge, skriver fastighetsaktörerna som står bakom initiativet #HusFörHus.

Ännu en osäker energivinter står för dörren. Det internationella energirådet har gjort tydligt att kyla i kombination med bojkott av rysk gas återigen kan skapa störningar på den europeiska marknaden. Oroligheter i Mellanöstern, samtidigt som även andra faktorer, så som väder och ökad efterfrågan i Europa, gör att de närmaste årens energisituation ser ut att fortsatt bli ansträngd.

Förra vintern var exceptionell. Samtidiga faktorer som krig, ökad global efterfrågan på energi och otillräcklig infrastruktur gav skyhöga elpriser som resultat. Men vi såg också en exceptionell beteendeförändring. Enligt Svenska Kraftnäts statistik minskade elanvändningen med runt sex procent per månad jämfört med 2021 för klimatkorrigerad data. Alla delar av samhället drog sitt strå till stacken. Inte minst många aktörer inom fastighetsbranschen.

Genom initiativet #HusFörHus gick ett antal fastighetsägare samman, för att gemensamt sätta fokus på energieffektivisering och samverkan med hyresgästerna kring att nå ytterligare effekt. Med informationskampanjer och dialog sparades stora mängder energi. Det gjordes genom bland annat värmereglering, optimerade drifttider samt investeringar i fastigheter. Även beteendeförändringar som att släcka överflödig belysning och elektronik gav resultat.

Vi är övertygade om att det finns mer att hämta ur dessa lärdomar. Energieffektivisering och flexibilitet i energianvändningen är de snabbaste och enklaste verktygen för att minska fossilberoendet, sänka elpriserna och långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft.

Genom att modernisera fastigheter, föra nära dialog med hyresgäster och öka produktionen av förnybar energi genom solcellsanläggningar kan fastighetsbranschen bidra till hållbara energisystem.

För att ytterligare kunna accelerera arbetet behöver fastighetsbolagen stöd och tydlig ledning av politiken. Vi vill därför uppmana till djärva steg framåt, i syfte att underlätta fortsatt energieffektivisering i fastighetssektorn. Det är hög tid att utforma och genomföra en politik som stödjer och påskyndar denna utveckling. Nedan följer de tre områden som vi, fastighetsbolagen bakom initiativet #HusFörHus, anser bör prioriteras.

1. Skapa incitament för energiomställning
Politiken bör överväga lättnader i skattebegränsningar för produktion av egen energi och riktade möjligheter till finansiering för fastighetsägare och företag som genomför energieffektiviseringsprojekt. En av de mest kraftfulla metoderna för att främja energieffektivisering är genom ekonomiska incitament. Differentierade fastighetsskatter, baserade på energiprestanda, skulle skapa starka argument för fastighetsägare att investera i effektiviseringsåtgärder.

2. Förbättra förutsättningar för samhällsnytta och avlastade energisystem
Svensk politik behöver arbeta för att förenkla och påskynda möjligheterna för fastighetsbolag att bli en mer aktiv part i energisystemet, där ökad egen produktion av förnybar energi, dynamisk styrning och flexibilitet i fastighetsdrift är viktiga delar. Det inkluderar möjlighet till affärsmodeller som till exempel gör det enklare för fastighetsbolag att vara energiproducenter. Ytterligare ett förslag är tvingande regelverk för prissättning av samhällsgemensam energiförsörjning, så som fjärrvärme, samt att tvinga fram fler kraftnätsinvesteringar som kan ta hand om de produktionsanläggningar fastighetsbranschen är beredda att tillföra. Genom att öka fokus på samverkan med energibolag och energisystem kan fastigheter bli en vital del i framtidens energisystem och avlasta i perioder med högst belastning.

3. Utbilda och informera
För att brett stimulera energieffektivisering måste politiken öka graden av utbildning och information. Genom att öka medvetenheten om fördelarna med energieffektivisering i samhället i stort kan fastighetsägare och hyresgäster gemensamt fatta välgrundade beslut kring rätt åtgärder. Seminarier, workshops och informationskampanjer kan bidra till att sprida kunskap om tekniker, incitament och resultat av energieffektivisering. Staten kan också främja samarbete mellan forskningsinstitut och näringslivet för att främja utvecklingen av nya teknologier och metoder.

Bolagen som skriver under på den här artikeln förvaltar och äger tillsammans en yta som motsvarar drygt 58 miljoner kvm. Vi vill ta ansvar och vara del i att accelerera omställningen i Sverige och efterfrågar därför en handlingskraftig politik som främjar denna nödvändiga utveckling.

 

Christin Hertzberg, Hållbarhetschef Annehem

Helena Hagberg, Head of Sustainability och Josefine Andreasson, Sustainability Manager Areim

Maria Perzon, Group Sustainability Manager Castellum

Amanda Thynell, Hållbarhetschef Catena

Kristian Karlsson, Teknisk Chef Corem

Julie Villet, Head of ESG and Innovation Mileway

Anders Kallebo, VD Myrspoven

Christoffer Börjesson, Managing Director Digital Accelerator Newsec Group

Emma Aaben, Hållbarhetsansvarig Platzer

Anna Brännström, Hållbarhetschef Revelop

Christian Berglund, Fastighetschef SLP

Annachiara Torciano, Head of Sustainability and Communication Slättö

Jenny Wahl, Drift- och teknikchef Wihlborgs