Information från Revelop Management med anledning av Disclosureförordningen

Nedan följer information från Revelop Management AB

(org.nr. 556745-6420) (”Bolaget”) med anledning av EU:s förordning 2019/2088, även kallad Disclosureförordningen.

Integrering av hållbarhetsrisker och due dilligence

Av Disclosureförordningen följer att Bolaget dels ska integrera relevanta hållbarhetsrisker som kan ha en negativ inverkan på avkastningen i de förvaltade fonderna när Bolaget fattar investeringsbeslut, dels att Bolaget ska integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsrådgivningsprocess. I enlighet med artikel 3 i Disclosureförordningen har Bolaget mot denna bakgrund upprättat och antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker.

När Bolaget fattar investeringsbeslut integrerar Bolaget de relevanta hållbarhetsrisker som identifierats dels inom fastighetssektorn, dels inom den geografi inom vilket Bolagets verkar. Bolaget har identifierat de mest väsentliga hållbarhetsriskerna, antagit en metod för att integrera hållbarhetsrisker i beslut som fattas och analyserat och bedömt hållbarhetsriskerna. Bolaget har även integrerat hållbarhetsrisker som identifierats i sin investeringsrådgivning.

Bolaget genomför due dilligence av potentiella investeringar i fonderna, och som en del av analysen identifieras hållbarhetsrisker. Riskerna analyseras baseras på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, om risken skulle realiseras.

Vid valet av investeringsobjekt granskar Bolaget den potentiella investeringen utifrån möjligheterna att göra investeringen mer hållbar. Bolaget integrerar således hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen genom att bland annat bedöma investeringsobjektens förmåga till resurseffektiv omställning från att exempelvis ha höga koldioxidutsläpp och hög energiförbrukning till att ha lägre koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning samt resurseffektivt utnyttjande av mark vid fastighetsutveckling. Även hållbarhetsrisker relaterade till sociala frågor integreras i investeringsbeslutsprocessen.

Med hänsyn till att Bolagets investeringsfilosofi grundas på att investeringar ska göras i investeringsobjekt med underliggande tillgångar som är i en omställningsfas eller är möjliga att ställa om utesluter Bolaget investeringar i objekt som inte integrerar ESG innan förvärv eller objekt som efter förvärv ej är möjliga att integrera ESG i. Bolaget utesluter således inte investeringar i fastighetsbolag med underliggande tillgångar som vid investeringstillfället har höga koldioxidutsläpp och hög energiförbrukning och som således är förenade med en låg eller sämre ESG-score, förutsatt att de efter förvärv går att förbättra.

Baserat på resultatet av genomförd due dilligence fattar Bolaget beslut om huruvida en investering i ett fastighetsbolag ska genomföras eller inte. I beslutet väger Bolaget in de hållbarhetsrisker som identifierats. I relation därtill vägs risken in för den potentiella eller reella negativa inverkan på fondens avkastning som risken kan medföra.

Förenlighet mellan integrering av hållbarhetsrisker och Bolagets ersättningspolicy

Disclosureförordningen ställer krav på Bolaget att det säkerställer att ersättningspolicyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker i verksamheten. Som följer av bolagets riktlinjer för ersättningar är Bolagets ersättningspolicy utformad för att ersättningssystemet ska främja en effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Bolagets bedömning är att det inte finns någon motsättning mellan ersättningssystemet och integreringen av hållbarhetsrisker – snarare finns en god samstämmighet då ersättningspolicyn möjliggör för att premiera beteenden som främjar ESG-aspekter.

Fondernas miljörelaterade och sociala egenskaper

Nedan information gäller båda de alternativa investeringsfonderna Revelop IV AB (org.nr. 556989-0105) och Revelop V AB (org.nr. 559204-5651) som Bolaget förvaltar (om inte annat framgår nedan).

Fondernas affär bygger på innovativt och resurseffektivt ägande och varje fastighet/investering ska göra en hållbar resa. Verksamhet präglas av hög affärsetik och full transparens.

Den investeringsstrategi som tillämpas innebär att befintliga byggnader tas tillvara på och får den kärlek de förtjänar. Det ger en resurs- och materialeffektiv utveckling där befintliga material nyttjas och stort fokus ligger på att arbeta cirkulärt och återvinna. När nya material tillförs prioriteras material med positiv eller låg klimatpåverkan.

Efter genomfört förvärv bedrivs en aktiv förvaltning med fokus på energieffektivisering, effektminimering samt val av, och investeringar i, förnyelsebar energi. På det sättet minskas både byggnadernas energianvändning och negativa klimatpåverkan. Därutöver genomförs initiativ såsom

 • Klimatanpassningar för att säkra husen mot mer extrema väderförhållanden.
 • Erbjuda hyresgäster C/O, som är en resurseffektiv och flexibel kontorslösning som bygger på delande av faciliteter.
 • Skapandet av incitament för resurseffektivitet och initiering av gröna samarbeten genom gröna hyresavtal.
 • Certifiering av byggnaderna, som en oberoende stämpel på hållbarhetsarbetet.

Fondernas verksamhet skapar möjligheter för de människor som använder byggnaderna att leva hälsosamt och verka hållbart.

Fonderna är en innovativ samarbetspartner för kommuner och ett stöd för dem att förverkliga sina utvecklingsplaner. Det bedriva arbetet ökar tryggheten och trivseln samt stärker identiteten för de platser där fastighetsbolagen verkar.

Tillämpade arbetssätt är anpassade för goda resultat i kombination med god riskhantering. I praktiken innebär detta att strukturer upprätthålls för

 • Ansvarsfull investeringsstrategi
 • Mångfald- och inkludering
 • Hälsa och förebyggande mot olyckor
 • Ansvar i leverantörsled
 • Anti-korruption
 • Transparens mot intressenter

För att mäta fondernas miljörelaterade eller sociala egenskaper använder Bolaget nedan mått och indikatorer, vilka är anpassade till fondernas verksamhet:

 • Energianvändning – KWh
 • Utnyttjande av yta – vakansgrad mätt i kvadratmeter
 • Andel certifierade byggnader – antal och andel av totala antalet kvadratmeter
 • Andel gröna hyresavtal – antal och andel av totala antalet kvadratmeter
 • Utsläpp – CO2-mängd. Även mätt såsom CO2 i relation till omsättning (utsläppsintensitet).
 • Andel förnyelsebar energi

Data samlas in både via interna och externa källor, exempelvis via installerad mätutrustning i fastigheterna eller via externa leverantörer.

Då ambitionen är att varje fastighet ska genomgå en hållbar resa ligger fokus på att mäta och bedöma främst förändring (av exempelvis energianvändning) under innehavsperioden.

Visst hållbarhetsarbete som bedrivs är svårare att mäta kvantitativt. När så är fallet genomför Bolaget egna interna analyser med mjukare kvalitativa indikatorer i syfte att analysera och bedöma de miljörelaterade eller sociala egenskaperna i fråga.

Givet de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonderna främjar har bedömningen gjorts att det inte finns ett lämpligt vedertaget index som kan användas för att mäta och bedöma till vilken grad fonderna varit framgångsrika i sitt arbete. Fokus är, som nämns ovan, att förändra fastigheterna till det bättre via en hållbar resa. Fondernas fastighetsinvesteringar har inte alltid förutsättningar att exempelvis ha den lägsta energiförbrukningen – däremot finns förutsättningar för att väsentligt förbättra fastigheternas nyckeltal. Sammantaget innebär detta att absoluta mått, benchmarks och existerande index ej bedöms relevanta eller applicerbara.