5 juli, 2023

Revelops hållbarhetsarbete verifieras genom globala standarder

I början av 2023 anslöt sig Revelop till FN:s Global Compact, UNGC. Detta innebär att Revelop åtagit sig att efterleva UNGC tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och anti-korruption samt att ständigt förbättra processer och arbetet gällande dessa områden.

År 2023 blir också det första år som Revelop rapporterar in data till både Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB, och UN Principles for Responsible Investments, UNPRI. Rapporteringen till GRESB är omfattande och skapar transparens kring företagets processer, fokus och resultat samtidigt som det ger investerare möjligheten att jämföra bolaget med liknande aktörer. UNPRI:s principer för ansvarsfull investering fungerar som ett ramverk för hur företagets investeringar skall genomföras och följas upp. Utöver transparens och mätbarhet skapar också den kontinuerliga rapporteringen en vägledning för förbättring och framtida utveckling.

– Både investerare och andra intressenter värdesätter att vi anslutit oss till dessa globala och väletablerade ramverk. Jag är stolt över att vi nu får denna kvalitetsstämpel på vårt hållbarhetsarbete. Utöver rapportering och uppföljning finns det även många värdefulla utbildningar och nätverksmöjligheter att ta del av i dessa sammanslutningar, säger Anna Brännström Head of ESG and Impact på Revelop.